[CF 965E]Short Code

你有\(n\)个两两不同的串,你要将每个串变成其的一个前缀,使得变换后的所有串仍然两两不同,并且所有串长度和尽可能小,输出这个和。

\(n\leq 10^5\),所有串长之和不超过\(10^5\)。

继续阅读

[CodeChef BWGAME]Black-white Board Game

ao劲啊这题,,,

看到那个逆序对奇偶性就想到了行列式(考虑行列式的定义)……其实最后要判定的就是该矩阵行列式的正负性(或者是0)。

这个东西肯定可以高消搞成上三角,然后行列式就很好求了。但高消事\(O(n^3)\)的,会T掉。

考虑怎么去优化这个高消。首先在消元顺序合理的情况下,一定可以让矩阵在整个过程中一直是01矩阵。具体的实现方式,就是考虑从小到大对每个变量进行消元的时候,包含该变量的方程很多,并且他们两两之间一定是满足一个的全1段事另一个的前缀。那么用最短的那一段进行消元即可。

考虑到其他方程被消之后最靠左的1的位置会全部变成另一个位置,所以可以考虑使用可并堆维护各个方程。同时,为了求每个方程当前最靠左的1的位置,我搞了个并查集(逃

代码:

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#include <utility>
#include <vector>
#include <queue>
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using R = double;
// using GG = __gnu_pbds::priority_queue<int>;
const int maxn = 100005;
const R eps = 1e-8;
inline int sign(R x) {
 if(fabs(x) < eps) {
  return 0;
 } else {
  if(x < 0.00) {
   return -1;
  } else {
   return 1;
  }
 }
}
 
int seg[maxn][2];
namespace BF {
 R A[105][105];
 inline int det(int n) {
  int flag = 1;
  for(int i = 1; i <= n; i ++) {
   int r = i;
   for(int j = i + 1; j <= n; j ++) {
    if(fabs(A[j][i]) > fabs(A[i][i])) {
     r = j;
    }
   }
   if(r != i) {
    flag *= -1;
    for(int j = i; j <= n; j ++) {
     std::swap(A[i][j], A[r][j]);
    }
   } else {
    if(sign(A[i][i]) == 0) {
     return 0;
    }
   }
   for(int j = i + 1; j <= n; j ++) {
    if(sign(A[j][i]) == 0) continue;
    double f = A[j][i] / A[i][i];
    for(int k = i; k <= n; k ++) {
     A[j][k] -= A[i][k] * f;
    }
   }
  }
  int ret = flag;
  for(int i = 1; i <= n; i ++) {
   ret *= sign(A[i][i]);
  }
  return ret;
 }
 inline void solve(int n) {
  for(int i = 1; i <= n; i ++) {
   int L = seg[i][0], R = seg[i][1];
   for(int j = 1; j <= n; j ++) {
    if(L <= j && j <= R) {
     A[i][j] = 1;
    } else {
     A[i][j] = 0;
    }
   }
  }
  int v = (det(n));
  if(v == -1) {
   puts("Fedor");
  } else if(v == 0) {
   puts("Draw");
  } else {
   puts("Alex");
  }
 }
};
namespace CT {
 /*
 struct Node {
  int l, r, id;
  bool operator <(const Node &res) const {
   if(l == res.l) {
    if(r == res.r) {
     return id < res.id;
    } else {
     return r < res.r;
    }
   } else {
    return l < res.l;
   }
  }
  bool operator >(const Node &res) const {
   if(l == res.l) {
    if(r == res.r) {
     return id > res.id;
    } else {
     return r > res.r;
    }
   } else {
    return l > res.l;
   }
  }
  bool operator ==(const Node &res) const {
   return (l == res.l) && (r == res.r) && (id == res.id);
  }
 };
 */
 struct N2 {
  int r, id;
  N2() {
   r = 0; id = 0;
  }
  N2(int x, int y) {
   r = x; id = y;
  }
  bool operator <(const N2 &res) const {
   if(r == res.r) {
    return id < res.id;
   } else {
    return r < res.r;
   }
  }
  bool operator >(const N2 &res) const {
   if(r == res.r) {
    return id > res.id;
   } else {
    return r > res.r;
   }
  }
  bool operator ==(const N2 &res) const {
   return (r == res.r) && (id == res.id);
  }
 };
 
 /* struct Node {
  Node *fa, *ch[2];
  N2 v; int l;
  int setv;
  int d() {
   return ((this == fa -> ch[1]) ? 1 : 0);
  }
  void sc(Node *c, int dir) {
   ch[dir] = c;
   c -> fa = this;
  }
  int cmp(const N2 &v2) const {
   if(v == v2) {
    return -1;
   } else {
    if(v2 < v) {
     return 0;
    } else {
     return 1;
    }
   }
  }
  void paint(int x) {
   if(l == -1) return;
   l = x; setv = x;
  }
  void pushdown(int x) {
   if(setv != -1) {
    ch[0] -> paint(setv);
    ch[1] -> paint(setv);
    setv = -1;
   }
  }
 };
 Node pool[maxn]; std::queue<int> FQ;
 Node *nil, *cur;
 void init_pool() {
  nil = cur = pool;
  nil -> l = nil -> setv = -1;
  nil -> fa = nil -> ch[0] = nil -> ch[1] = nil;
 }
 Node *alloc_node(N2 x, int L) {
  Node *ret;
  if(FQ.empty()) {
   ret = ++ cur;
  } else {
   ret = FQ.front(); FQ.pop();
  }
  ret -> v = x;
  ret -> l = L; ret -> setv = -1;
  ret -> fa = ret -> ch[0] = ret -> ch[1] = nil;
  return ret;
 }
 
 inline bool is_root(Node *o) {
  return (o -> fa == nil)
 }
 inline void zig(Node *x) {
  int d = x -> d(); Node *y = x -> fa;
  if(is_root(y)) {
   x -> fa = y -> fa;
  } else {
   y -> fa -> sc(x, y -> d());
  }
  y -> sc(x -> ch[d ^ 1], d);
  x -> sc(y, d ^ 1);
 }
 void pdw_path(Node *x) {
  if(!is_root(x)) pdw_path(x -> fa);
  x -> pushdown();
 }
 inline void splay(Node *x) {
  pdw_path(x);
  while(!is_root(x)) {
   Node *y = x -> fa;
   if(!is_root(y)) {
    if((x -> d()) ^ (y -> d())) {
     zig(x);
    } else {
     zig(y);
    }
   }
   zig(x);
  }
 }
 Node *insert(Node *o, Node *x) {
  if(o == nil) return x;
  Node *last = o;
  int d;
  while(o != nil) {
   o -> pushdown(); last = o;
   d = o -> cmp(x -> v);
   o = o -> ch[d];
  }
  x -> ch[0] = x -> ch[1] = nil;
  last -> sc(x, d);
  splay(x); return x;
 }
 Node *top(Node *x) {
  Node *ret = x;
  while(x -> ch[0] == 0) {
   x -> paint
  }
 } */
 
 int par[maxn * 2];
 int get_fa(int x) {
  if(par[x] == x) return x;
  else return (par[x] = get_fa(par[x]));
 }
 void merge(int dir, int src) {
  dir = get_fa(dir); src = get_fa(src);
  if(dir == src) return;
  par[src] = dir;
 }
 bool is_same(int x, int y) {
  return (get_fa(x) == get_fa(y));
 }
 
 using heap = __gnu_pbds::priority_queue<N2, std::greater<N2> >;
 heap Q[maxn];
 int id[maxn], mp[maxn];
 int det(int n) {
  int flag = 1;
  for(int i = 1; i <= n; i ++) {
   Q[i].clear();
  }
  for(int i = 1; i <= 2 * n; i ++) {
   par[i] = i;
  }
  for(int i = 1; i <= n; i ++) {
   id[i] = mp[i] = i;
   int L = seg[i][0], R = seg[i][1];
   Q[L].push(N2(R, i));
   merge(L, n + i);
  }
  for(int i = 1; i <= n; i ++) {
   if(Q[i].empty()) {
    return 0;
   }
   int p = id[i];
   if(!(get_fa(p + n) <= i && seg[p][1] == (Q[i].top()).r)) {
    flag *= -1;
    int np = (Q[i].top()).id;
#ifdef LOCAL
    printf("Swaping %d and %d.\n", p, np);
#endif
    int nv = mp[np];
    std::swap(id[i], id[nv]);
    std::swap(mp[np], mp[p]);
   }
   p = id[i];
   Q[i].pop();
   int r = seg[p][1];
   if(Q[i].size() > 0 && (Q[i].top()).r == r) {
    return 0;
   }
   if(r < n) {
    Q[r + 1].join(Q[i]);
    merge(r + 1, i);
   }
  }
  return flag;
 }
 void solve(int n) {
  int v = det(n);
  if(v == -1) {
   puts("Fedor");
  } else if(v == 0) {
   puts("Draw");
  } else {
   puts("Alex");
  }
 }
};
 
int main() {
 int T; scanf("%d", &T);
 while(T --) {
  int n; scanf("%d", &n);
  for(int i = 1; i <= n; i ++) {
   scanf("%d%d", &seg[i][0], &seg[i][1]);
  }
  if(n <= 100) {
   BF::solve(n);
  } else {
   CT::solve(n);
  }
 }
 return 0;
}

[BZOJ 2763]飞行路线

分层图最短路处女作TAT

很明显要求你求一个分层图上的最短路。不过没必要把分层图构出来,手写转移即可。还有卡SPFA是怎么回事?出题人你粗来我保证不打死你……

然而沉迷pb_ds,不能自拔。

代码:

/**************************************************************
  Problem: 2763
  User: danihao123
  Language: C++
  Result: Accepted
  Time:268 ms
  Memory:3136 kb
****************************************************************/
 
#include <cstdio>
#include <queue>
#include <algorithm>
#include <utility>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace std;
const int maxn=10001,maxm=100001,maxk=11;
typedef pair<int,int> pii;
int first[maxn];
int next[maxm],to[maxm],dist[maxm];
int graph_cnt=0;
inline void Add_Edge(int u,int v,int d){
  graph_cnt++;
  next[graph_cnt]=first[u];
  first[u]=graph_cnt;
  to[graph_cnt]=v;
  dist[graph_cnt]=d;
}
 
struct Node{
  pii pnt;
  int d;
  bool operator <(const Node& x) const{
    return d<x.d;
  }
  bool operator >(const Node& x) const{
    return d>x.d;
  }
};
 
typedef __gnu_pbds::priority_queue<Node,greater<Node> > Heap;
Heap::point_iterator ite[maxn][maxk];
Heap Q;
int n,k;
bool vis[maxn][maxk];
int d[maxn][maxk];
inline void relax(int u,int v,int di){
  d[u][v]=di;
  if(ite[u][v]!=0)
    Q.modify(ite[u][v],(Node){make_pair(u,v),di});
  else
    ite[u][v]=Q.push((Node){make_pair(u,v),di});
}
int Dijkstra(int s,int t){
  register int i,u,v;
  pii temp;
  memset(d,0x7f,sizeof(d));
  d[s][0]=0;
  ite[s][0]=Q.push((Node){make_pair(s,0),0});
  while(!Q.empty()){
    temp=Q.top().pnt;
    Q.pop();
    u=temp.first;
    v=temp.second;
    if(vis[u][v])
      continue;
    vis[u][v]=true;
    for(i=first[u];i;i=next[i]){
      if(v<k){
        if(d[u][v]<d[to[i]][v+1]){
          relax(to[i],v+1,d[u][v]);
        }
      }
      if(d[u][v]+dist[i]<d[to[i]][v]){
        relax(to[i],v,d[u][v]+dist[i]);
      }
    }
  }
  register int ans=0x7f7f7f7f;
  for(i=0;i<=k;i++)
    ans=min(ans,d[t][i]);
  return ans;
}
int main(){
  int m,s,t,u,v,d;
  register int i;
  scanf("%d%d%d%d%d",&n,&m,&k,&s,&t);
  for(i=1;i<=m;i++){
    scanf("%d%d%d",&u,&v,&d);
    Add_Edge(u,v,d);
    Add_Edge(v,u,d);
  }
  printf("%d\n",Dijkstra(s,t));
  return 0;
}

[BZOJ 4152]The Captain

这题初看有些棘手。但是毕竟是最短路,[tex]min(abs(x_{1}-x_{2}),abs(y_{1}-y_{2}))[/tex]这样的边,大可以分成两条边来建,于是乎min就形同虚设了。并且我们可以看到这样建图有一个好处:跨越若干点的方案可以一定可以分成图上的若干边。问题大为简化,迎刃而解。

但这提有个丧病的地方:卡SPFA。加了一些优化照样挂。所以我一气之下写了可并堆优化的Dijkstra :)当然可并堆用的是pb_ds辣。

代码:

/**************************************************************
  Problem: 4152
  User: danihao123
  Language: C++
  Result: Accepted
  Time:4888 ms
  Memory:17412 kb
****************************************************************/
 
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <utility>
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
#include <cctype>
#include <bitset>
#ifdef DEBUG
#include <cassert>
#endif
using namespace std;
const int maxn=200001;
int n;
inline int abs(int x){
  return x<0?-x:x;
}
 
int first[maxn];
int next[maxn*4],to[maxn*4],dist[maxn*4];
int graph_cnt=0;
inline void Add_Edge(int x,int y,int d){
  graph_cnt++;
  next[graph_cnt]=first[x];
  first[x]=graph_cnt;
  to[graph_cnt]=y;
  dist[graph_cnt]=d;
}
 
int d[maxn];
bitset<maxn> vis;
typedef pair<int,int> my_pair;
typedef __gnu_pbds::priority_queue<my_pair,greater<my_pair> > Heap;
Heap::point_iterator ite[maxn];
Heap Q;
int dij(){
  register int i,u;
  memset(d,0x7f,sizeof(d));
  d[1]=0;
  ite[1]=Q.push(make_pair(0,1));
  while(!Q.empty()){
    u=Q.top().second;
    Q.pop();
    if(vis[u])
      continue;
    vis[u]=true;
    for(i=first[u];i;i=next[i]){
      if(d[to[i]]>(dist[i]+d[u])){
        d[to[i]]=dist[i]+d[u];
        if(ite[to[i]]!=0)
          Q.modify(ite[to[i]],make_pair(d[to[i]],to[i]));
        else
          ite[to[i]]=Q.push(make_pair(d[to[i]],to[i]));
      }
    }
  }
  return d[n];
}
 
int pr[maxn][2];
int order1[maxn],order2[maxn];
int cmp1(const int i,const int j){
  return pr[i][0]<pr[j][0];
}
int cmp2(const int i,const int j){
  return pr[i][1]<pr[j][1];
}
// I/O优化
inline int readint(){
  char c=getchar();
  register int x=0;
  while(!isdigit(c))
    c=getchar();
  while(isdigit(c)){
    x=x*10+c-'0';
    c=getchar();
  }
  return x;
}
int main(){
  register int i;
  n=readint();
  for(i=1;i<=n;i++){
    pr[i][0]=readint();
    pr[i][1]=readint();
    order1[i]=i;
    order2[i]=i;
  }
  sort(order1+1,order1+1+n,cmp1);
  sort(order2+1,order2+1+n,cmp2);
  for(i=1;i<=n;i++){
    if(i!=1){
      Add_Edge(order1[i],order1[i-1],pr[order1[i]][0]-pr[order1[i-1]][0]);
      Add_Edge(order2[i],order2[i-1],pr[order2[i]][1]-pr[order2[i-1]][1]);
    }
    if(i!=n){
      Add_Edge(order1[i],order1[i+1],pr[order1[i+1]][0]-pr[order1[i]][0]);
      Add_Edge(order2[i],order2[i+1],pr[order2[i+1]][1]-pr[order2[i]][1]);
    }
  }
  printf("%d\n",dij());
  return 0;
}